XVIII
1939


1894

1901

1910

1919

1930

1920
1939


1946

2000
1894

 

Dawna Karkutschstraße, obecnie ulica Świętego Wojciecha, pojawia się na planach Szczecina dopiero w ramach projektu nowego śródmieścia, po likwidacji w 1873 r. fortyfikacji otaczających miasto. Punktem orientacyjnym w wędrówce po starych mapach, obrazujących rozwój przestrzenny Szczecina, jest pobliska Brama Portowa - na planach oznaczana jako "Berliner Tor", która obok Bramy Królewskiej stanowi jeden z nielicznie zachowanych do dziś śladów dawnych fortyfikacji. Chociaż prace projektowe i budowlane nad powstaniem Nowego Miasta trwały już od połowy XIX w., to obecne śródmieście Szczecina, jego wizja i koncepcja urbanistyczna, zapoczątkowane przez Jamesa Hobrechta w połowie lat 60. XIX stulecia, a zmodyfikowane i zaktualizowane przez Konrada Kruhla w latach 70., były realizowane z pewnymi zmianami począwszy od lat 80. XIX w. Ulica Św. Wojciecha, położona poza obszarem Starego Miasta, na granicy strefy fortyfikacji, jest jednym z niewielkich ogniw łączących historyczne obszary, zawierającym liczne ślady przeszłości. Została poprowadzona u stóp dawnych umocnień i wzdłuż położonego przed nimi starego cmentarza wojskowego.

      
     

Kalendarium historii miasta * Stare widokówki