Kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii miasta

 • poł. VIII w. Na terenie obecnego Wzgórza Zamkowego powstaje osada słowiańska.

 • poł. IX w. Otoczenie grodu drewniano-ziemnym wałem obronnym. X w. Powstanie rzemieślniczo-kupieckiego podgrodzia pomiędzy Wzgórzem Zamkowym a Odrą. 967/972

 • ok. 1005 r. Krótkotrwała przynależność Pomorza do Polski.

 • 1121 r. Podbój Pomorza przez księcia Bolesława III Krzywoustego. Złożenie hołdu lennego polskiemu władcy przez księcia Warcisława I.

 • 1124 r. Początek chrystianizacji Szczecina i Pomorza, prowadzonej z inicjatywy Bolesława Krzywoustego przez biskupa bamberskiego Ottona.

 • 1184 - 1227 r. Zależność Pomorza i Szczecina od Danii.

 • 1187 r. Konsekracja kościoła p.w. św. Jakuba, ufundowanego przez kupca Beringera i służącego osadnikom niemieckim.

 • 1237 r. Książę Barnim I rozciąga ustawodawstwo gminy niemieckiej na obszar całego miasta.

 • 1243 r. Szczecin zostaje lokowany przez Barnima I na prawie magdeburskim.

 • 1278 r. wejście Szczecina do Hanzy.

 • 1295 r. Książę Otto I nadaje Szczecinowi herb - głowę gryfa. Miasto otrzymuje małą pieczęć miejską z czerwoną głową gryfa na niebieskim tle.

 • 1345 r. Początek budowy przez Barnima III murowanej siedziby na Wzgórzu Zamkowym.

 • ok. 1450 r. Budowa gotyckiego ratusza miejskiego.

 • 1478 - 1532 r. Szczecin zostaje stolicą zjednoczonego przez Bogusława X Księstwa Pomorskiego.

 • 1491 r. Ślub księcia Bogusława X z Anną Jagiellonką, córką Kazimierza Jagiellończyka.

 • 1529 r. Układ w Grzmiącej o sukcesji Hohenzollernów brandenburskich na Pomorzu.

 • 1534 r. Wprowadzenie luteranizmu na Pomorze.

 • 1543 r. Powstanie Pedagogium Szczecińskiego.

 • 1570 r. Kongres Szczeciński kończy wojnę siedmioletnią.

 • 1575 r. Początek budowy wielkiej renesansowej rezydencji książęcej.

 • 1613 r. Wydanie historycznego opisu miasta, Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern, pióra absolwenta Pedagogium, Paula Friedeborna.

 • 1618 r. Wydanie mapy Księstwa Pomorskiego autorstwa Eilharda Lubinusa, należącej do najwybitniejszych dzieł kartograficznych.

 • 1630 r. Zajęcie Szczecina przez Szwedów w następstwie działań wojny trzydziestoletniej.

 • 1637 r. Śmierć ostatniego Gryfity, Bogusława XIV.

 • 1639 - 1640 r. Wydanie przez absolwenta Pedagogium Johannesa Micraeliusa historii Pomorza (Sechs Bücher vom alten Pommerlande).

 • 1648 r. Traktat westfalski potwierdza podział Pomorza pomiędzy Brandenburgię i Szwecję oraz przynależność Szczecina do Szwecji.

 • 1667 r. Kryzys Pedagogium Szczecińskiego i powołanie na jego miejsce gimnazjum karolińskiego (Regium Gymnasium Carolinum).

 • 1678 - 1679 r. Przejściowe panowanie w Szczecinie elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma.

 • 1713 r. Wkroczenie do Szczecina w wyniku działań w wojnie północnej wojsk pruskich; praktyczne opanowanie miasta przez Prusy.

 • 1720 r. Oficjalne uzyskanie Szczecina przez Prusy w pokoju sztokholmskim.

 • 1721 r. Utworzenie w Szczecinie kolonii francuskich hugenotów.

 • 1724 - 1740 r. Rozbudowa twierdzy Szczecin z fortami Prusy, Wilhelm i Leopold.

 • 1739 r. Port szczeciński uzyskuje połączenie z Bałtykiem przez Świnę i Świnoujście.

 • 1806 - 1813 r. Szczecin pod okupacją wojsk francuskich.

 • 1809 r. Wybory do rady miejskiej Szczecina według nowej pruskiej ordynacji miejskiej z 1808 r.

 • 1821 r. Reforma organizacji kupieckiej. Utworzenie w miejsce gildii korporacji kupieckiej.

 • 1836 r. Inauguracja działalności giełdy szczecińskiej.

 • 1843 r. Uroczyste otwarcie, z udziałem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, linii kolejowej Szczecin - Berlin.

 • od 1845 r. Budowa tzw. Nowego Miasta wokół dzisiejszej Alei 3 Maja.

 • 1848 r. Otwarcie gazowni miejskiej.

 • 1849 r. Otwarcie Teatru Miejskiego.

 • 1851 r. Uruchomienie w dzielnicy Drzetowo stoczni Früchtenichta i Brocka, przekształconej w 1857 r. w spółkę akcyjną "Vulcan".

 • 1865 r. Początek eksploatacji wodociągów miejskich.

 • 1873 r. Zniesienie twierdzy.

 • 1879 r. Uruchomienie linii tramwaju konnego. 1889 r. Otwarcie pierwszej elektrowni.

 • w 1894 r. Początek budowy portu wolnocłowego. (otwarcie basenu zachodniego nastąpiło w 1898, wschodniego - w 1910 r.).

 • 1897 r. Powstanie tramwajowej (elektrycznej) komunikacji miejskiej.

 • 1900 r. Rozszerzenie granic administracyjnych miasta przez włączenie doń Drzetowa, Grabowa, Niemierzyna.

 • 1902 - 1921 r. Powstanie kompleksu reprezentacyjnych budowli na Tarasach Hakena (dziś Wały Chrobrego).

 • 1911 r. Kolejne rozszerzenie granic miasta przez dołączenie Niebuszewa, Krzekowa, Pogodna, Świerczewa i terenów wokół ul. Arkońskiej.

 • 1923 r. Powstanie Szczecińsko-Pruskiej Wspólnoty Portowej.

 • 1927 r. Początek kryzysu gospodarczego w mieście, wyrażającego się m.in. likwidacją trzech stoczni: "Vulkan", "Ostseewerft" i "Nüscke".

 • 1939 r. Znaczne rozszerzenie granic miasta i utworzenie tzw. Wielkiego Szczecina.

 • 1940 r. Pierwsze alianckie naloty bombowe na Szczecin.

 • 1943 r. Nasilenie alianckich nalotów na Szczecin.

 • 1945 r. 26 kwietnia Wejście wojsk radzieckich do Szczecina. Ustanowienie radzieckiego komendanta wojennego miasta.

 • 1945 r. 30 kwietnia Objęcie miasta przez administrację polską, kierowaną przez inż. Piotra Zarembę.

 • 1945 r. 5 maja Powstanie niemieckiego Zarządu Miasta (najpierw dla dzielnicy Niebuszewo, potem dla całego miasta) z Erichem Spiegelem, później z komunistą Erichem Wisnerem na czele. Powrót ludności niemieckiej - w końcu maja przebywało w mieście 24500 Niemców, w początkach lipca już 84000.

 • 1945 r. 17-19 maja Opuszczenie miasta przez władze polskie, nakazane przez Rząd Tymczasowy w związku z nieuregulowaną kwestią granicy zachodniej Polski.

 • 1945 r. 9 czerwca Powrót polskiego Zarządu Miejskiego do Szczecina.

 • 1945 r. 19 czerwca Ponowne opuszczenie miasta przez administrację polską, spowodowane interwencją dyplomatyczną państw zachodnich.

 • 1945 r. 5 lipca Ostateczne przejęcie Szczecina przez Polaków. Do miasta wkraczają oddziały Wojska Polskiego.

 • 1945 r. 12 lipca Uruchomienie miejskich wodociągów.

 • 1945 r. połowa sierpnia Uruchomienie pierwszej linii tramwajowej.

 • 1946 r. luty Początek akcji wysiedlania ludności niemieckiej w myśl postanowień Konferencji Poczdamskiej.

 • 1946 r. październik Inauguracja roku akademickiego w Akademii Handlowej.

 • 1946 r. grudzień Powstanie Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

 • 1947 r. 17 września Przejęcie części portu przez stronę polską od administracji radzieckiej.

 • 1948 r. Powstanie Akademii Lekarskiej, późniejszej Akademii Medycznej.

 • 1951 r. Powstanie Polskiej Żeglugi Morskiej.

 • 1952 r. grudzień Wodowanie s/s "Czułym", pierwszego statku zbudowanego po wojnie.

 • 1954 r. Powstanie Wyższej Szkoły Rolniczej,

 • od 1972 r. Akademii Rolniczej.

 • 1955 r. 11 stycznia Przejęcie od wojsk radzieckich całego portu.

 • 1955 r. Powstanie Politechniki Szczecińskiej

 • 1957 r. Utworzenie PPDiUR "Gryf".

 • 1959 r. Wizyta sekretarza generalnego KPZR, Nikity Chruszczowa, w Szczecinie.

 • 1961 r. Uruchomienie elektrowni "Pomorzany".

 • 1968 r. Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Wyższej Szkole Nauczycielskiej i Wyższej Szkole Morskiej.

 • 1970 r. 17 grudnia Początek strajków w szczecińskich zakładach przemysłowych i zamieszek ulicznych, spowodowanych zapowiedzią podwyżek cen żywności.

 • 1971 r. 22-25 stycznia Ponowne strajki w szczecińskich fabrykach, zakończone spotkaniem z I sekretarzem KC PZPR, Edwardem Gierkiem.

 • 1972 r. Szczecin zostaje siedzibą biskupstwa.

 • 1980 r. 18-30 sierpnia Strajk generalny, którego efektem było m.in. powstanie związku zawodowego "Solidarność".

 • 1985 r. Inauguracja pierwszego roku akademickiego na Uniwersytecie Szczecińskim.

 • 1987 r. Wizyta papieża Jana Pawła II.

 • 1990 r. 27 maja Pierwsze po wojnie wybory samorządowe do Rady Miejskiej.

 • 1992 r. Biskupstwo szczecińskie zostaje arcybiskupstwem.

 • 1993 r. Obchody 750-lecia nadania miastu magdeburskich praw miejskich.

 • 1995 r. Obchody 50-lecia polskiego Szczecina; powstanie Euroregionu "Pomerania".

 • 1999 r. Powstanie województwa zachodniopomorskiego.

 

Copyright© 1999-2003 Urząd Miejski w Szczecinie